Unsa ka dugay kini?

690 unsa ka dugayKon kitang mga Kristohanon makaagi ug krisis dili sayon ​​ang paglahutay. Mas lisod pa kon atong mabatonan ang impresyon nga gikalimtan na kita sa Diyos tungod kay, ingon sa atong tan-aw, wala niya tubaga ang atong mga pag-ampo sa dugay kaayong panahon. O kon atong makita nga ang Diyos naglihok nga lahi kaayo sa atong gusto. Niining mga sitwasyona kita adunay sayop nga pagsabot kon sa unsang paagi molihok ang Diyos. Atong mabasa ang mahitungod sa mga saad sa Bibliya, kita nag-ampo ug naglaum nga kini sa dili madugay matuman: «Apan ako duol kanimo, gusto ko nga luwason ka, ug karon! Ang akong tabang wala na moabut. Gusto ko nga ihatag sa Jerusalem ang kaluwasan ug kalinaw ug ipakita ang akong himaya sa Israel »(Isaias 46,13 Paglaum alang sa tanan).

Ang bersikulo gikan sa Isaias maoy usa lamang sa mga pahayag nga nagkatag sa tibuok Bibliya diin ang Diyos nagsaad nga molihok dayon. Sa konteksto niini, mahitungod kini sa pasalig sa Diyos nga ang mga Hudiyo sa Babilonya dad-on pagbalik sa Judea, apan nagpunting usab kini sa pag-abot ni Jesu-Kristo.

Ang mga Hudiyo, nga natanggong gihapon sa Babilonya, nangutana kon kanus-a kami makaadto. Ang singgit nadungog nga kanunay nga mibangon ngadto sa Dios gikan sa iyang mortal nga katawhan latas sa mga katuigan. Madungog usab siya sa mga panahon sa napriso nga mga bata nga naghulat sa pagsugod sa iyang paghari sa yuta. Sa liwat kag liwat ang Dios nagsiling nga indi sia magduhaduha kay nahibaluan niya ang aton mga problema.

Sa diha nga ang propeta nga si Habacuc adunay usa ka nervous breakdown tungod sa inhustisya sa mga tawo ug mireklamo ngadto sa Dios mahitungod sa kakulang sa aksyon sa iyang adlaw, siya nakadawat sa usa ka panan-awon ug sa usa ka kasigurohan nga ang Dios molihok, apan ang Dios midugang: «Ang tagna mao pa moabot matuman sa iyang panahon ug sa kataposan mogawas nga walay bayad ug dili manglimbong. Bisan kung kini magdugay, hulata kini; kini moabut gayod ug dili mapakyas sa pagpakita.” (Habakuk 2,3).

Sa usa ka taas nga pagbiyahe, ang tanan nga mga bata nagsakit sa ilang mga ginikanan pagkahuman sa pipila lang ka kilometro ug gusto nga mahibal-an kung unsa kini kadugay. Tinuod nga ang atong panglantaw sa panahon mausab samtang kita motubo gikan sa pagkamasuso ngadto sa pagkahamtong, ug ingon og sa pagkatigulang mas paspas kini, apan sa gihapon dili kalikayan nga maglisud kita sa pagkuha sa panglantaw sa Dios.

“Kaniadto ang Dios nakigsulti sa atong mga katigulangan sa daghang paagi pinaagi sa mga propeta. Apan karon, sa kataposan sa panahon, nakigsulti siya kanato pinaagi sa Anak. Gitakda siya sa Diyos nga sa kataposan ang tanang butang maiya niya ingong iyang kabilin. Pinaagi kaniya gibuhat usab niya ang kalibutan sa sinugdan ”(Hebreohanon 1,1-2 Maayong Balita Bibliya).

Sa Sulat sa mga Hebreohanon atong mabasa nga ang pag-abot ni Hesus nagtimaan sa “katapusan sa panahon” ug kapin na sa duha ka libo ka tuig ang milabay. Busa ang atong katulin dili gayod sama sa katulin sa Diyos. Mopatim-aw nga ang Diyos nagduhaduha.

Tingali kini makatabang sa pagbutang sa oras sa panan-aw pinaagi sa pagtan-aw sa pisikal nga kalibutan. Kung atong hunahunaon nga ang yuta lagmit kapin sa upat ka bilyon ka tuig ang edad ug ang uniberso hapit napulog upat ka bilyon ka tuig, nan ang katapusan nga pipila ka mga adlaw mahimo’g magdugay.

Siyempre adunay laing tubag kay sa paghunahuna sa panahon ug relativity, pagkabalaka sa mga buluhaton sa Amahan: «Kami nagpasalamat sa Dios sa tanang panahon alang kaninyong tanan ug naghinumdom kaninyo sa among mga pag-ampo ug nagpadayon sa paghunahuna sa inyong buluhaton atubangan sa Diyos, atong Amahan diha sa pagtuo ug sa inyong buhat diha sa gugma ug sa inyong pailub sa paglaum sa atong Ginoong Jesu-Kristo” (1. Tes 1,2-3th).

Walay sama sa pagka-busy nga matingala sa paglabay sa mga adlaw.

ni Hilary Buck