Ang sambingay sa magkukulon

703 ang sambingay sa kolonNakakita ka na ba sukad sa usa ka magkukulon sa trabaho o bisan sa usa ka klase sa pottery? Ang manalagnang si Jeremias miduaw sa usa ka talyer sa mga kulon. Dili tungod sa kakuryuso o tungod kay nangita siya ug bag-ong kalingawan, kondili tungod kay gisugo siya sa Dios sa pagbuhat niini: «Ablihi ug lugsong ngadto sa balay sa magkukulon; didto ipabati ko kanimo ang akong mga pulong” (Jeremias 18,2).

Sa wala pa matawo si Jeremias, ang Dios nagtrabaho na isip usa ka magkukulon sa iyang kinabuhi, ug ang Dios nagpadayon niini nga buhat sa tibuok niyang kinabuhi. Ang Dios miingon kang Jeremias, “Ako nakaila na kanimo sa wala pa Ko ikaw giumol (giumol) diha sa tagoangkan, ug sa wala ka pa matawo gipili ko ikaw aron sa pag-alagad lamang alang sa akong kaugalingon” (Jeremias 1,5 Paglaum alang sa tanan).

Sa dili pa makahimo ang usa ka magkukulon ug usa ka matahum nga kolon, iyang pilion ang yutang kulonon nga kinahanglan nga labing hamis nga mahimo sa iyang kamot. Iyang gipahumok ang naglungtad nga gahi nga mga bugdo sa tubig ug gihimo ang yutang kolonon nga flexible ug malleable aron iyang maporma ang sudlanan sumala sa iyang gusto sumala sa iyang abilidad. Ang porma nga mga sudlanan ibutang sa init kaayo nga hurnohan.

Sa dihang gidawat nato si Jesus isip atong Ginoo ug Manluluwas, kitang tanan adunay daghang gahi nga mga bukol sa atong kinabuhi. Gitugotan namo si Jesus sa pagtangtang kanila pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu. Giklaro kaayo ni Isaias nga ang Dios mao ang atong Amahan ug nga giumol kita Niya gikan sa abog: «Karon, Ginoo, ikaw mao ang among Amahan! Kami yuta nga kolonon, ikaw ang among magkukulon, ug kaming tanan buhat sa imong mga kamot” (Isaias 64,7).

Sa balay sa magkukulon, ang manalagnang si Jeremias nagtan-aw sa magkukulon nga nagtrabaho ug nakakita sa unang kolon nga napakyas samtang siya nagtrabaho. Unsa karon ang buhaton sa magkukulon? Wala niya ilabay ang daot nga sudlanan, migamit sa samang yutang kulonon ug naghimo ug laing kolon gikan niini, sumala sa iyang gusto. Unya ang Dios miingon kang Jeremias: “Dili ba ako makahimo kaninyo, Oh balay sa Israel, sama niining magkukulon, nagaingon si Jehova. Tan-awa, ingon nga ang yutang kolonon anaa sa kamot sa magkokolon, mao usab kamo sa akong kamot, balay sa Israel.” (Jeremias 18,6).

Sama sa tono sa estorya ni Jeremias, kitang mga tawo maoy depekto nga mga sudlanan. Dili isalikway sa Diyos ang daotan. Gipili niya kita diha kang Kristo Jesus. Sa atong paghatag sa atong kinabuhi ngadto kaniya, siya mohulma, mopilit, mobira ug mopislit kanato sama sa flexible nga yutang kolonon sa iyang larawan. Ang proseso sa paglalang nagsugod pag-usab, mapailubon, gipraktis ug uban ang labing kaayo nga pag-atiman. Ang Dios dili moundang: “Kay kita iyang buhat, nga gibuhat diha kang Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat, nga giandam nang daan sa Dios aron kita managgawi diha kanila” (Mga Taga-Efeso 2,10).

Ang tanan niyang mga buhat nahibaloan na niya sukad pa sa kahangturan, ug ang Dios nagabuhat sa iyang gikahimut-an uban sa yutang kolonon sa iyang mga kamot. Aduna ba kitay pagtuo sa Diyos, ang atong agalon nga magkukulon? Ang Pulong sa Diyos nagtug-an kanato nga kita makabaton ug bug-os nga pagsalig Kaniya, kay: “Ako masaligon nga ang usa nga nagsugod ug maayong buhat diha kaninyo magakompleto niini hangtod sa adlaw ni Kristo Jesus” (Filipos). 1,6).

Pinaagi sa pagbutang kanato ingon nga mga tipik sa lapok sa ligid sa magkukulon sa yuta, ang Dios nag-umol kanato ngadto sa bag-ong binuhat nga Iyang gibuot nga kita mahimong gikan pa sa pagkatukod sa kalibutan! Ang Dios aktibo sa matag usa kanato, sa tanang panghitabo ug mga hagit nga dala sa atong kinabuhi. Apan lapas pa sa mga kalisdanan ug mga pagsulay nga atong giatubang, naglangkit man kini sa kahimsog, panalapi, o pagkamatay sa usa ka minahal, ang Diyos nag-uban kanato.

Ang pagduaw ni Jeremias sa magkukulon nagpakita kanato kon unsay mahitabo kanato kon atong itugyan ang atong kinabuhi niining mamugnaon ug maluluy-ong Diyos. Unya giporma ka Niya nga usa ka sudlanan nga Iyang gipuno sa Iyang gugma, panalangin ug grasya. Gikan niini nga sudlanan gusto niya nga iapod-apod ang iyang gibutang kanimo ngadto sa ubang mga tawo. Ang tanan konektado ug adunay katuyoan: ang pagporma sa kamot sa Dios ug ang porma sa imong kinabuhi; ang lain-laing porma nga iyang gihatag kanato nga mga tawo ingong sudlanan katumbas sa buluhaton nga iyang gitawag sa matag usa kanato.

ni Natu Moti