Sakup ka

701 sakop sila niiniSi Jesus wala moanhi sa yuta aron lamang sa pagpasaylo sa atong mga sala; mianhi siya aron ayohon ang atong makasasalang kinaiya ug mugnaon kita pag-usab. Wala niya kita pugsa sa pagdawat sa iyang gugma; apan tungod kay siya nahigugma kanato pag-ayo, kini mao ang iyang minahal nga pangandoy nga kita mobalik ngadto kaniya ug makakaplag sa tinuod nga kinabuhi diha kaniya. Si Jesus natawo, nabuhi, namatay, nabanhaw gikan sa mga patay, ug mikayab isip atong Ginoo, Manunubos, Manluluwas, ug Manlalaban sa paglingkod sa tuo nga kamot sa iyang Amahan, nga nagluwas sa tanang katawhan gikan sa ilang pagkamakasasala: «Kinsa ang mohukom sa silot? Si Kristo Jesus ania dinhi, nga namatay, oo, nga nabanhaw usab, nga anaa sa tuo nga kamot sa Dios, nangamuyo alang kanato” (Mga Taga-Roma 8,34).

Bisan pa, wala siya nagpabilin sa dagway sa tawo, apan hingpit nga Dios ug hingpit nga tawo sa samang higayon. Siya ang atong Manlalaban ug ang atong representante nga nagpataliwala alang kanato. Si apostol Pablo misulat: “Gusto niya [Jesus] nga ang tanan maluwas ug makahibalo sa kamatuoran. Kay adunay usa lamang ka Dios ug usa lamang ka tigpataliwala sa Dios ug sa tawo: nga mao si Kristo Jesus, nga nahimong tawo. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron lukaton ang tanang tawo. Mao kini ang mensahe nga gihatag sa Dios sa kalibutan sa pag-abot sa panahon (1 Timoteo 2,4-6 Bag-ong Kinabuhi nga Bibliya).

Ang Dios nagpahayag diha kang Kristo nga kamo iya niya, nga kamo nalakip ug nga kamo importante kaniya. Utang nato ang atong kaluwasan sa hingpit nga kabubut-on sa Amahan, nga makanunayon sa pag-assimilate kanato ngadto sa iyang kalipay ug sa pakig-ambit niya uban sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Kung magkinabuhi ka diha kang Kristo, madani ka sa pakig-ambitay ug kalipay sa kinabuhi sa tulo ka Dios. Kini nagpasabot nga ang Amahan modawat kanimo ug makig-uban kanimo sama sa Iyang gibuhat kang Jesus. Nagpasabut kini nga ang gugma sa Langitnong Amahan sa makausa ug alang sa tanan nga gipakita sa pagpakatawo ni Jesukristo dili ikaduha sa gugma nga kanunay Niyang naa—ug sa kanunay—alang kanimo. Mao nga ang tanan sa Kristohanong kinabuhi nagtuyok sa gugma sa Dios: «Ang gugma sa Dios alang kanato nahimong makita sa tanan sa dihang gipadala niya ang iyang bugtong nga anak nganhi sa kalibutan aron kita mabuhi pinaagi kaniya. Ang talagsaon niini nga gugma mao nga wala nato higugmaa ang Dios, apan gihatag niya kanato ang iyang gugma” (1. Johannes 4,9-10 Paglaum Alang sa Tanan).

Minahal nga magbabasa, kung gihigugma kita pag-ayo sa Dios, nan kinahanglan naton ipasa kana nga gugma sa usag usa. Wala pa gid sing tawo nga nakakita sa Dios, apang may makita nga tanda nga paagi sa sini makilala naton sia. Ang atong isigkatawo makaila sa Dios kon ilang masinati ang atong gugma tungod kay ang Dios nagpuyo kanato!

ni Joseph Tkach