Ang kahayag nagdan-ag

nagsiga ang sugaSa tingtugnaw namatikdan naton kung giunsa nga mangitngit og sayo ug ang mga gabii mas taas. Ang kangitngit usa ka simbolo alang sa masulub-on nga mga hitabo sa kalibutan, espirituhanon nga kangitngit o daotan.

Hirten hüteten des Nachts ihre Schafe auf dem Felde bei Bethlehem, als sie plötzlich eine strahlende Helligkeit umgab: «Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr» (Lukas 2,9).

Gisulti niya ang usa ka dakong kalipay nga mahinabo sa ila ug sa tanan nga mga tawo, "kay karon ang Manluluwas, ang natawo nga Kristo, anaa kanimo." Nangadto ang mga magbalantay sa karnero, nakita nila Maria ug Jose, kauban ang bata nga giputos sa mga lampin, gidayeg ug gidayeg ang Diyos ug gipahibalo kung unsa ang ilang nadungog ug nakita.

Kini ang labi nga kalipay nga gipahayag sa manolonda sa mga magbalantay sa mga carnero, ang yano nga mga nasamaran nga mga tawo sa uma. Gisangyaw nila ang maayong balita bisan diin. Apan ang maayong sangputanan nga istorya wala pa matapos.
Als Jesus dann später zum Volk sprach, sagte er zu ihnen: «Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben» (Johannes 8,12).

Sa istorya sa paglalang, gipadayag kanimo pinaagi sa pulong sa Bibliya nga gilain sa Magbubuhat ang kahayag gikan sa kangitngit. Mao nga dili kini katingad-an kanimo, apan mahimo ka makurat nga si Jesus mismo mao ang kahayag nga nagpahimulag kanimo gikan sa kangitngit. Kung nagasunod ka kang Jesus ug mitoo sa iyang pulong, nan wala ka naglakaw sa espirituhanon nga kangitngit, apan adunay kahayag sa kinabuhi. Sa ato pa, kung ang kahayag sa kinabuhi magpuyo kanimo, ikaw usa kauban si Jesus ug si Hesus mosidlak pinaagi kanimo. Maingon nga ang Amahan usa kauban si Jesus, mao man usab ikaw.

Jesus gibt Ihnen einen klaren Auftrag: «Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen» (Matthäus 5,14 ug 16).

Kung si Hesus nagpuyo kanimo, nagpakita siya sa imong mga isigkatawo pinaagi kanimo. Ingon usa ka hayag nga kahayag, nagadan-ag kini sa kangitngit sa kalibutan ug gikalipay ang matag usa nga nadani sa tinuud nga kahayag.
Giawhag ko ikaw nga pasigaon ang imong suga sa hayag ning Bag-ong Tuig.

ni Toni Püntener