Ang paglaum namatay katapusan

592 paglaum nga katapusan nga namatayUsa ka proverbio nag-ingon: "Paglaum mamatay sa katapusan!" Kon tinuod pa kining panultihon, ang kamatayon maoy kataposan sa paglaom. Sa sermon sa Pentecostes, si Pedro mipahayag nga ang kamatayon dili na makakupot kang Jesus: "Ang Dios nagbanhaw (Jesus) kaniya ug nagluwas kaniya gikan sa mga kasakit sa kamatayon, kay kini dili mahimo alang kaniya sa pagpugong sa kamatayon" (Mga Buhat sa mga Apostoles). 2,24).

Si Pablo sa kaulahian mipasabut nga ang mga Kristohanon, ingon nga gihulagway sa simbolo sa bunyag, miapil dili lamang sa paglansang sa krus ni Jesus apan usab sa iyang pagkabanhaw. «Busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab makalakaw sa bag-ong kinabuhi. Kay kon kita nanagtubo uban kaniya, nahimong sama kaniya diha sa iyang kamatayon, nan kita usab mahisama kaniya sa pagkabanhaw” (Mga Taga-Roma 6,4-5th).

Busa, ang kamatayon wala’y gahum nga dayon sa aton. Diha kay Jesus adunay kita kadaugan ug paglaum nga kita mabanhaw sa kinabuhing dayon. Ang kini nga bag-ong kinabuhi nagsugod sa diha nga gidawat naton ang kinabuhi sa nabanhawng Cristo dinhi kanato pinaagi sa pagsalig diha kaniya. Mabuhi man kita o mamatay, si Jesus nagpabilin sa aton ug kana ang atong paglaum.

Lisod ang pisikal nga kamatayon, ilabina sa mga paryente ug higala nga nagpabilin. Apan, imposible alang sa kamatayon ang paghawid sa mga patay tungod kay anaa sila sa bag-ong kinabuhi diha kang Jesu-Kristo, nga mao lamang ang adunay kinabuhing dayon. “Apan mao kana ang kinabuhing dayon, nga sila makaila kanimo, kinsa ikaw lamang ang tinuod nga Dios ug kinsa imong gipadala, si Jesu-Kristo” (Juan 1)7,3). Para kanimo, ang kamatayon dili na mao ang kataposan sa imong mga paglaom ug mga damgo, kondili ang pagbalhin ngadto sa kinabuhing dayon diha sa mga bukton sa langitnong Amahan, kinsa naghimo niining tanan nga posible pinaagi sa iyang Anak nga si Jesu-Kristo!

ni James Henderson