Dapit sa presensya sa Diyos

614 dapit sa presensya sa diyosSa diha nga ang mga Israelihanon nangagi sa desyerto, ang sentro sa ilang kinabuhi mao ang tabernakulo. Ang kini nga dakong tolda, nga gihiusa sumala sa mga sumbanan, adunay sulud sa Labing Balaan, ang sulod nga lugar sa presensya sa Dios dinhi sa yuta. Dinhi ang gahum ug pagkabalaan nakita sa tanan, nga adunay kusog nga presensya nga ang labawng pari lamang ang gitugotan nga makasulod kausa sa usa ka tuig sa Adlaw sa Pagtabon sa Sala.

Das Wort «Tabernakel» ist eine Neuprägung für die Stiftshütte (das Offenbarungszelt), die in der lateinischen Bibel «Tabernaculum Testimonii» (Zelt der göttlichen Offenbarung) benannt wird. In der hebräischen Sprache ist es als Mischkan «Wohnung», im Sinne von Gottes Heimstätte auf Erden, bekannt.
Sa tanan nga panahon, ang usa ka Israelite adunay sa balong-balong sa iyang panan-aw. Kini usa ka kanunay nga pahinumdum nga ang Dios kauban ang Iyang minahal nga mga anak mismo. Sulod sa daghang mga siglo ang tabernakulo kauban sa mga tawo hangtod nga gipulihan kini sa templo sa Jerusalem. Kini ang santos nga lugar hangtod sa panahon nga mianhi si Jesus sa yuta.

Der Prolog zum Buch Johannes sagt uns: «Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit» (Johannes 1,14). Im Urtext steht für das Wort «wohnte» den Begriff «zeltete». Der Text könnte so wiedergegeben werden: «Jesus wurde als Mensch geboren und zeltete unter uns».
Sa panahon nga si Hesus mianhi sa atong kalibutan ingon usa ka tawo, ang presensya sa Dios sa persona ni Hesukristo nagapuyo sa taliwala naton. Sa kalit ang Diyos nagpuyo taliwala kanato ug mibalhin sa among kasilinganan. Ang mga detalyado nga ritwal sa karaan nga mga adlaw, diin ang mga tawo kinahanglan nga limpyo sa ritwal aron makaadto sa presensya sa Dios, karon usa na ka butang kaniadto. Ang kurtina sa templo nagisi, ug ang pagkabalaan sa Dios ania sa taliwala namo ug dili halayo, gipahimulag sa sangtuwaryo sa templo.

Unsa ang gipasabut niana alang kanato karon? Unsa man ang gipasabut nga dili kinahanglan nga moadto kita sa usa ka bilding aron makigtagbo sa Dios, apan nga Siya nigawas aron makig-uban kanato? Gikuha ni Hesus ang unang lakang padulong kanato ug karon literal na nga Immanuel - kauban naton ang Diyos.

Ingon nga katawhan sa Diyos, naa kita sa balay ug nadestiyero sa parehas nga oras. Naglakaw kita sama sa mga Israelite sa disyerto, nahibal-an nga ang atong tinuud nga puloy-anan, kung isulti ko kini, naa sa langit, sa himaya sa Dios. Bisan pa ang Dios nagapuyo sa taliwala naton.
Sa pagkakaron ang among lugar ug ang among balay ania sa yuta. Si Jesus labaw pa sa usa ka relihiyon, simbahan, o teyolohikal nga konstruksyon. Si Jesus mao ang Ginoo ug Hari sa Gingharian sa Diyos. Gibiyaan ni Jesus ang iyang balay aron makapangita bag-ong puy-anan sa aton. Kini ang regalo sa Pagkahimong Tawo. Ang Diyos nahimong usa kanato. Ang Magbubuhat nahimong bahin sa iyang paglalang, siya nagpuyo dinhi kanato karon ug hangtod sa kahangturan.

Ang Dios wala na magpuyo sa tabernakulo karon. Pinaagi sa pagtuo ni Jesus nga imong gikauyonan, gipuy-an ni Jesus ang Iyang kinabuhi kanimo. Nakadawat ka usa ka bag-o, espirituhanon nga kinabuhi pinaagi kang Jesus. Kini ang tolda, ang tolda, ang tolda, o ang templo diin gipuno sa Diyos ang iyang presensya pinaagi kanimo uban ang iyang paglaum, kalinaw, kalipay ug gugma.

ni Greg Williams