MEDIA


Pagtandi, pagtimbang-timbang ug paghukum

605 itandi, pagtimbang-timbang ug pagkondenarKita nagpuyo sa usa ka kalibutan nga sa panguna nagkinabuhi sumala sa motto: "Kami maayo ug ang uban daotan tanan". Kada adlaw makadungog kita og mga grupo nga nagsinggit sa ubang mga tawo tungod sa politikanhon, relihiyoso, rasa o socio-economic nga mga rason. Ang social media daw nagpasamot niini. Ang atong mga opinyon mahimong magamit sa liboan, labaw pa sa atong gusto, sa dili pa kita makahigayon sa pagpamalandong sa mga pulong ug pagtubag niini. Wala pa sukad nga ang lain-laing mga grupo makahimo sa pagsinggit sa usag usa sa ingon ka paspas ug kusog kaayo.

Jesus erzählt die Geschichte des Pharisäers und des Steuereintreibers, die im Tempel beten: «Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner» (Lk 18,10). Es ist das klassische Gleichnis über «wir und die andern». Der Pharisäer erklärt stolz: «Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig!» (Lk 18,11-13th).

Jesus beschreibt hier das Unübertreffbare «wir gegen die anderen» Szenario seiner Zeit. Der Pharisäer ist gebildet, sauber und fromm und tut in seinen Augen das Richtige. Er scheint der «wir» Typ zu sein, den man gern zu Partys und Festen einladen würde und von dem man träumt er wäre mit der Tochter verheiratet. Der Steuereintreiber dagegen gehört zu den «anderen», er kassierte Steuern von seinem eigenen Volk für die Besatzungsmacht Rom ein und…

Basaha ang dugang pa ➜

Pentecost: kusog alang sa ebanghelyo

644 pentecostSi Jesus misaad sa iyang mga tinun-an: “Tan-awa, akong ipadala kaninyo ang gisaad sa akong Amahan. Apan magpabilin kamo sa siyudad hangtod nga mahatagag kusog gikan sa kahitas-an” (Lc 24,29). Gisubli ni Lucas ang saad ni Jesus: «Ug sa diha nga siya uban kanila sa panihapon, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, kondili sa paghulat sa saad sa Amahan, nga kamo - sa ingon siya miingon - nakadungog gikan kanako; kay si Juan nagbautismo sa tubig, apan kamo pagabautismohan sa Espiritu Santo sa dili madugay human niining mga adlawa »(Mga Buhat 1,4-5th).

In der Apostelgeschichte erfahren wir, dass die Jünger das versprochene Geschenk am Pfingsttag erhalten haben, denn – sie wurden mit dem Heiligen Geist getauft, der sie mit der Kraft Gottes ausstattete. «Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab» (Apg 2,4).

Tradisyonal nga gilambigit sa mga Hudiyo ang Pentecostes sa pagbalhin sa balaod ug pakigsaad nga gihimo sa mga tawo sa Israel didto sa Bukid sa Sinai. Salamat sa Bag-ong Tugon, adunay kita usa ka labi ka hingpit nga pagsabut karon. Gikonektar namon ang Pentecostes sa Balaang Espiritu ug ang pakigsaad nga gihimo sa Dios sa mga tawo gikan sa tanan nga mga nasud nga nahisakop sa iyang simbahan.

Gitawag aron mahimong mga saksi

Sa Pentekostes atong mahinumduman nga ang Dios nagtawag kanato ingon nga iyang bag-ong katawhan: “Apan kamo maoy usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkasaserdote, usa ka balaan nga katawhan, usa ka katawhan alang sa inyong mga kabtangan, aron kamo magmantala sa mga pabor niya nga nagtawag kaninyo sa kangitngit ngadto sa iyang kangitngit. nindot nga kahayag »(1. Petr 2,9).

Worin besteht der Zweck unserer Berufung? Warum bezeichnet uns Gott als ein Volk zum Eigentum? Um…

Basaha ang dugang pa ➜