Masabtan ang Gingharian

498 nakasabut sa gingharianGisultihan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo nga moabot ang iyang gingharian. Apan unsa gyud kini nga gingharian ug sa unsang paagi kini moabut? Uban sa kahibalo sa mga tinago sa gingharian sa langit (Mateo 13,11) Ginlaragway ni Jesus ang ginharian sang langit sa iya mga disipulo paagi sa paglaragway sini para sa ila. Siya moingon: “Ang gingharian sa langit sama sa ...” ug unya naghimog mga pagtandi, sama sa liso sa mustasa, nga gamay ra sa sinugdan, ang tawo nga nakakaplag ug bahandi sa uma, usa ka mag-uuma nga nagsabwag sa mga liso, o usa ka halangdon nga tawo nga nagbaligya sa tanan niyang habakkuk ug kabtangan aron makaangkon ug usa ka espesyal kaayo nga perlas. Pinaagi sa paghimo niini nga mga pagtandi, si Jesus misulay sa pagtudlo sa iyang mga disipulo nga ang gingharian sa Dios “gikan niining kalibotana” (Juan 18:36). Bisan pa niana, ang mga tinun-an nagpadayon sa sayop nga pagsabot sa iyang mga pagpatin-aw ug nagtuo nga si Jesus magtultol sa ilang gidaogdaog nga katawhan ngadto sa usa ka kalibotanong gingharian diin sila adunay politikanhong kagawasan, gahom, ug dungog. Daghang mga Kristohanon karon ang nakasabut nga ang gingharian sa langit adunay labaw nga kalabutan sa umaabut ug dili kaayo makaapekto kanato sa karon.

Sama sa usa ka three-stage rocket

Samtang wala’y usa ka ilustrasyon nga makatarunganon nga naglarawan sa bug-os nga gilapdon sa gingharian sa langit, ang mosunud mahimo’g makatabang sa among konteksto: Ang gingharian sa langit sama sa usa ka three-stage rocket. Ang una nga duha nga hugna adunay kalabotan sa karon nga katinuud sa gingharian sa langit ug ang ikatulo mao ang bahin sa perpekto nga gingharian sa langit nga naa sa umaabot.

Yugto 1: ang sinugdanan

Sa una nga yugto ang gingharian sa langit magsugod sa atong kalibutan. Nahitabo kini pinaagi sa pagpakatawo ni Jesukristo. Sa pagkahimong tanan nga Dios ug tanan nga tawo, gidala ni Jesus ang gingharian sa langit ngari sa aton. Ingon Hari sa mga hari, bisan diin man si Jesus, anaa usab ang gingharian sa langit sa Diyos.

Lebel 2: Ang karon nga reyalidad

Ang ikaduhang yugto nagsugod sa gihimo ni Jesus alang kanato pinaagi sa iyang pagkamatay, pagkabanhaw, pagkayab ug pagpadala sa Balaang Espiritu. Bisan kung wala na siya sa pisikal nga paagi, nagpuyo siya dinhi sa aton pinaagi sa Balaang Espiritu ug pinaagi niini gihiusa kita ingon usa ka lawas. Ang gingharian sa langit naa karon. Anaa kini sa tibuuk nga paglalang. Dili igsapayan kung unsang nasud ang atong yutan-ong puy-anan, mga lungsuranon na kita sa langit tungod kay nailalum na kita sa pagmando sa Dios ug sumala niana nagpuyo sa gingharian sa Dios.

Kadtong nagsunod kang Jesus nahimong bahin sa gingharian sa Dios. Sa dihang gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman ang imong kabubut-on dinhi sa yuta maingon sa langit.” (Mateo 6,10) iyang gihimo siya nga pamilyar sa pagbarug sa pag-ampo alang sa karon ug sa umaabot. Isip mga sumusunod ni Jesus, gitawag kita sa pagpamatuod sa atong langitnong pagkalungsoranon sa iyang gingharian, nga ania na. Dili nato hunahunaon nga ang gingharian sa langit usa ka butang nga makaapekto lamang sa umaabot, tungod kay isip mga lumulupyo niini nga gingharian gitawag na kita sa pagdapit sa atong isigkatawo nga mahimong bahin usab niini nga gingharian. Ang pagtrabaho alang sa gingharian sa Dios nagpasabot usab sa pag-atiman sa mga kabos ug timawa ug pag-atiman sa pagpreserbar sa kabuhatan. Pinaagi sa pagbuhat sa ingon nga mga butang, atong gipaambit ang maayong balita sa krus tungod kay kita nagrepresentar sa gingharian sa Dios ug ang atong isigkatawo makaila niini pinaagi kanato.

Yugto 3: Ang Umaabut nga Kaabunda

Ang ikatulo nga yugto sa gingharian sa langit sa umaabot. Maangkon niini ang hingpit nga kadako sa pagbalik ni Jesus ug paghatud sa bag-ong yuta ug bag-ong langit.

Nianang panahona ang tanan makaila sa Diyos ug mailhan siya kon kinsa gayod siya - "sa tanan" (1. Mga Taga-Corinto 15,28). Kita karon adunay usa ka halalum nga paglaum nga ang tanan mapasig-uli niining panahona. Kini usa ka pagdasig sa paghanduraw niini nga kahimtang sa mga kalihokan ug sa pagpamalandong kon unsa ang mahitabo, bisan kon atong hinumduman ang mga pulong ni Pablo nga dili pa nato hingpit nga masabtan (1. Mga taga-Corinto 2,9). Apan samtang nagdamgo kita sa ikatulong yugto sa gingharian sa langit, dili nato kalimtan ang unang duha ka hugna. Bisan tuod ang atong tumong anaa sa umaabot, ang gingharian anaa na ug tungod kay mao kini, kita gitawag sa pagkinabuhi sumala ug sa pagpasa sa maayong balita ni Jesu-Kristo ug sa pag-apil sa gingharian sa Diyos (karon ug sa umaabot) nga pagtugot.

ni Joseph Tkach


pdfMasabtan ang Gingharian